Bảng giá chiết khấu tại banthe247.com

Thẻ điện thoại
Thẻ game
bảng chiết khấu thẻ viettel
bảng chiết khấu thẻ mobifone
bảng chiết khấu thẻ vinaphone
bảng chiết khấu thẻ vietnammobile
bảng chiết khấu thẻ garena
bảng chiết khấu thẻ gate
bảng chiết khấu thẻ vcoin
bảng chiết khấu thẻ zing

Giá chiết khấu dành cho các khách hàng là thành viên của banthe247.com

 • Mệnh giá
 • 500.000 VNĐ
 • 300.000 VNĐ
 • 200.000 VNĐ
 • 100.000 VNĐ
 • 50.000 VNĐ
 • 30.000 VNĐ
 • 20.000 VNĐ
 • 10.000 VNĐ
 • Chiết khấu
 • 2.5%
 • 2.5%
 • 2.5%
 • 2.5%
 • 2.5%
 • 0.5%
 • 0.5%
 • 0.5%
 • Giá bán
 • 487.500 VNĐ
 • 292.500 VNĐ
 • 195.000 VNĐ
 • 97.500 VNĐ
 • 48.750 VNĐ
 • 29.850 VNĐ
 • 19.900 VNĐ
 • 9.950 VNĐ
 • Mệnh giá
 • 500.000 VNĐ
 • 300.000 VNĐ
 • 200.000 VNĐ
 • 100.000 VNĐ
 • 50.000 VNĐ
 • 30.000 VNĐ
 • 20.000 VNĐ
 • 10.000 VNĐ
 • Chiết khấu
 • 3.5%
 • 3.5%
 • 3.5%
 • 3.5%
 • 3.5%
 • 1.5%
 • 1.5%
 • 1.5%
 • Giá bán
 • 482.500 VNĐ
 • 289.500 VNĐ
 • 193.000 VNĐ
 • 96.500 VNĐ
 • 48.250 VNĐ
 • 29.550 VNĐ
 • 19.700 VNĐ
 • 9.850 VNĐ
 • Mệnh giá
 • 500.000 VNĐ
 • 300.000 VNĐ
 • 200.000 VNĐ
 • 100.000 VNĐ
 • 50.000 VNĐ
 • 30.000 VNĐ
 • 20.000 VNĐ
 • 10.000 VNĐ
 • Chiết khấu
 • 3.5%
 • 3.5%
 • 3.5%
 • 3.5%
 • 3.5%
 • 1.5%
 • 1.5%
 • 1.5%
 • Giá bán
 • 482.500 VNĐ
 • 289.500 VNĐ
 • 193.000 VNĐ
 • 96.500 VNĐ
 • 48.250 VNĐ
 • 29.550 VNĐ
 • 19.700 VNĐ
 • 9.850 VNĐ
 • Mệnh giá
 • 500.000 VNĐ
 • 300.000 VNĐ
 • 200.000 VNĐ
 • 100.000 VNĐ
 • 50.000 VNĐ
 • 20.000 VNĐ
 • 10.000 VNĐ
 • Chiết khấu
 • 5.0%
 • 5.0%
 • 5.0%
 • 5.0%
 • 5.0%
 • 3.0%
 • 3.0%
 • Giá bán
 • 475.500 VNĐ
 • 285.000 VNĐ
 • 190.000 VNĐ
 • 95.000 VNĐ
 • 47.500 VNĐ
 • 19.400 VNĐ
 • 9.700 VNĐ
 • Mệnh giá
 • 500.000 VNĐ
 • 200.000 VNĐ
 • 100.000 VNĐ
 • 50.000 VNĐ
 • 20.000 VNĐ
 • Chiết khấu
 • 3.5%
 • 3.5%
 • 3.5%
 • 3.5%
 • 1.5%
 • Giá bán
 • 482.500 VNĐ
 • 193.000 VNĐ
 • 96.500 VNĐ
 • 48.250 VNĐ
 • 19.700 VNĐ
 • Mệnh giá
 • 500.000 VNĐ
 • 200.000 VNĐ
 • 100.000 VNĐ
 • 50.000 VNĐ
 • 20.000 VNĐ
 • 10.000 VNĐ
 • Chiết khấu
 • 3.5%
 • 3.5%
 • 3.5%
 • 3.5%
 • 1.5%
 • 1.5%
 • Giá bán
 • 482.500 VNĐ
 • 193.000 VNĐ
 • 96.500 VNĐ
 • 48.250 VNĐ
 • 19.700 VNĐ
 • 9.850 VNĐ
 • Mệnh giá
 • 500.000 VNĐ
 • 300.000 VNĐ
 • 200.000 VNĐ
 • 100.000 VNĐ
 • 50.000 VNĐ
 • 20.000 VNĐ
 • 10.000 VNĐ
 • Chiết khấu
 • 3.5%
 • 3.5%
 • 3.5%
 • 3.5%
 • 3.5%
 • 1.5%
 • 1.5%
 • Giá bán
 • 482.500 VNĐ
 • 289.500 VNĐ
 • 193.000 VNĐ
 • 96.500 VNĐ
 • 48.250 VNĐ
 • 19.700 VNĐ
 • 9.850 VNĐ
 • Mệnh giá
 • 500.000 VNĐ
 • 200.000 VNĐ
 • 100.000 VNĐ
 • 50.000 VNĐ
 • 20.000 VNĐ
 • 10.000 VNĐ
 • Chiết khấu
 • 3.5%
 • 3.5%
 • 3.5%
 • 3.5%
 • 1.5%
 • 1.5%
 • Giá bán
 • 482.500 VNĐ
 • 193.000 VNĐ
 • 96.500 VNĐ
 • 48.250 VNĐ
 • 19.700 VNĐ
 • 9.850 VNĐ
Liên hệ qua số điện thoại